چارچوب تحول دیجیتال


ما در شرکت "رایبد" تحقیق زیادی بر روی شناسایی و تحلیل چارچوب های معتبر تحول دیجیتال انجام داده ایم. در این قسمت نتایج بررسی و تحلیل اولین چارچوب منتشر میشود . در قسمت های بعدی نتایج سایر چارچوب ها منتشر خواهد شد.

چارچوب اول مرتبط به شرکت های معتبر و خوشنام BCGیا گروه مشاوران بوستون است . این چارچوب دارای مدل ارزیابی دیجیتال تحت عنوان شاخص شتاب دیجیتال (DAI) نیز هست که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار میدهد :

1_استراتژی کسب و کار دیجیتال 

2_میزان دیجیتالی کردن هسته کسب و کار 

3_میزا رشد کسب و کارهای جدید مبتنی برفناوری دیجیتال 

4_تغییر روش های کاری

5_میزان استفاده از قابلیت داده

6_میزان یکپارچه سازی اکوسیستم ها

1.pdf


موردی برای نمایش وجود ندارد.