پیاده سازی BIAN در لایه کسب و کار و فنی

BIAN ابزار، مدل و چارچوبی مناسب برای ایجاد تحول در لایه کسب و کار و فنی از جمله Core Banking بانک ها است.

پیاده سازی و دنبال کردن مدل و منطق BIAN بانک ها را به سمت ساختار و معماری مناسب برای تحقق دیجیتالی شدن آنها فراهم می کند. BIAN کمک می کند بانک ها سرویسگرا و ماجولار شده و به تبع آن چابک شده و Time To Market خود را کاهش داده و در ضمن بتوانند کسب و کار اکوسیستمی را محقق کنند.

در این خدمات مشاوره به بانک ها و موسسات مالی کمک خواهد شد که چگونه می توانند از BIAN بعنوان نقشه جامع برنامه ریزی در ابعاد مختلف سازمان استفاده کرد.

علاوه بر آن، نقشه راه مهاجرت به سمت زیرساخت نرم افزاری ماجولار و سرویسگرا (SOA Based) بر اساس منطق و مدل BIAN ارایه خواهد شد