استراتژی در سطح بنگاه و شرکت های چند کسب و کاره

این دوره به سوالات زیر پاسخ می‏دهد:

oموفقیت یک هلدینگ یا شرکت چند کسب و کاره با چه شاخص هایی سنجیده می شود؟

oچگونه می‏توان تصویری روشن از خطوط کسب‏وکار آشکار و نهان شرکت داشت؟

oچگونه می‏توان اطمینان یافت که هر خط کسب و کار در مسیر رشد و توسعه قرار دارد، نه در سراشیبی سقوط؟

oهر خط کسب و کار چه نقش و وظیفه ای در سبد شرکت باید داشته باشد و موفقیت آن را باید با چه شاخص‏هایی سنجید؟

oمیران بهینه مداخله در هر کسب و کار یا شرکت زیرمجموعه چقدر است؟

oچگونه می توان کسب و کارهای متنوع را به روشی بهینه مدیریت کرد؟

oچگونه می توان به جای ایستادگی در مقابل سیل سهمگین تحول دیجیتال، با استراتژی اثربخش بر موج تحولات سوار و از منافع آن بهره مند شد؟

استراتژی مالی در سطح شرکت دارای چه ابعادی است؟