تحول فناوری اطلاعات در بانک ها با رویکرد دیجیتال

تحول دیجیتال به مفهوم درهم آمیختن نگرش تکنولوژی محور با کسب و کار محور است. مخاطبین این دوره با ابعاد مختلف این دو منظر و نگرش آشنا خواهند شد.

در این دوره با ارایه نقشه جامع از قابلیت های فناوری اطلاعات ((IT Capability Map مخاطبین با تمام فعالیت‏های این حوزه آشنا خواهند شد و می توانند با بکار گیری استراتژی مناسب برون‏سپاری و تمرکز بر فعالیت‏های اثربخش و استراتژیک، خود را برای ورود به عصر دیجیتال آماده کنند.

دراین دورهضمن تشریحمفاهیم بنیادیBIANاز منطقو نگرشآن برایتحول فناوریاطلاعات دربانک هااستفاده خواهدشد