مبانی، مفاهیم و چگونگی بکارگیری BIAN

این کارگاه مخصوص بانک‏ها و موسسات مالی و بر اساس Courseware  رسمی BIAN  طراحی شده است. با این حال، مطالب محدود به آن نخواهد بود و تجارب عملی و اجرایی نیز مطابق شرایط ایران در آن ارایه خواهد شد. سوالات کلیدی‏ای که این دوره به دنبال پاسخ به آن است عبارتند از:

oBIAN چه مشکلاتی از صنعت بانکداری را حل می کند؟

oچگونه می‏توان به کمک BIAN، تصویری کامل از ابعاد مختلف صنعت بانکداری ارائه کرد؟

oچرا به BIAN  جدول مندلیف صنعت بانکداری گفته می شود؟

oچگونه می‏توان با کمک BIAN، ستون‏های تحول دیجیتال را در بانک‏ها بنا کرد؟

oچگونه می‏توان با استفاده از BIAN ، زبان و فهم مشترکی بین واحدهای مختلف بانک ایجاد کرد؟

oچگونه می توان به کمک BIAN، کربنکینگ‏های بانکی را متحول کرد؟

oچگونه می توان از BIAN  برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و عملیاتی استفاده کرد؟