محمدصـادق بـرادران

  • کارشناسی ارشد و دکترای کارآفرینی فناورانه (Technopreneurship) از دانشگاه تهران
  • استراتژیست تحول دیجیتال در حوزه استراتژی هلدینگ‏ها و شرکت‏های بزرگ
  • استراتژیست توسعه اکوسیستم نوآوری شرکت‏های بزرگ و هم‏راستایی با استراتژی تحول دیجیتال
  • مدرس کارآفرینی مبتنی بر فناوری‏های دیجیتال
  • آینده‏پژوه فناوری‏های نوین