چند سوال :
1_ ابعاد مختلف استراتژی فناوری اطلاعات چیست؟
2_ اصولا آیا با مطرح شدن بحث تحول دیجیتال پروژههایی از قبیل استراتژی فناوری اطلاعات موضوعیت و توجیه دارند؟
3 _ با توجه به اینکه اکثر سازمانها دارای استراتژی کسب و کار (Buisness_Strategy) روشنی نیستند چگونه میتوان امر مهم همراستایی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب وکار را
محقق کرد؟

اینها سوالاتی بود که بنده همواره در اجرای پروژههای بزرگی که افتخار هدایت آنها را بعهده داشته ام با آنها روبرو بوده ام.
ابتدا پاسخ سوال دوم درست است که پروژه هایی از قبیل تحول دیجیتال (Digital_Transformation) یا تحول کسب و کار (Buisness_Transformation) قصد ایجاد تحول در کل سازمان را دارند و در صورت اجرای موفق دست آوردهای بیشتری برای سازمان به بار می آورند ولی انجام چنین پروژهایی وابسته به اراده و باور کل مدیران شرکت شامل مدیر عامل و مدیران ارشد سازمان است.
در اجرای چنین پروژهای بزرگی تمامی مدیران سازمان با حمایت مدیر عامل و حتی اعضای هیت مدیره باید در آن مشارکت داشته باشند در عمل چنین اراده باور و اتحاد نظری به سختی شکل می گیرد. از طرفی بزرگ شدن ابعاد پروژه هماهنگی بین ذینفعان بیشمار آن را دشوار و ریسک پروژه را زیاد میکند.
البته این بدان معنی نیست که پروژههای تحول در فناوری اطلاعات بر پروژههای تحول در کل سازمان ارجحیت دارند بلکه منظور آن است چنانچه در سازمانی ایجاد هماهنگی برای اجرای پروژه های بزرگ تحول دیجیتال به دلایل مختلف از جمله نبود بودجه امکان پذیر نباشد میتوان گام اول تحول را در حوزه تحول فناوری اطلاعات برداشت و زمینه را برای تحول در ابعاد دیگر سازمان آماده نمود.
در این شرایط مدیر فناوری اطلاعات سازمان میتوان محدوده پروژه استراتژی فناوری اطلاعات را بگونه ای تعریف کند که مقدمات و پایه های تحول دیجیتال فراهم شود.
در مورد سوال سوم واقعیت این است که اکثر سازمانهای ایرانی دارای استراتژی روشنی در عرصه کسب و کار خود نیستند و این کار همراستایی IT را با کسب و کار با چالش روبرو می کند.

 بنده برای مقابله با این چالش در چند پروژه استراتژی انعطاف پذیری IT را دنبال کرده ام.
موضوع این است که امروزه سازمان ها در محیطی بسیار پویا و متغیر فعالیت دارند.

 حتی با وجود استراتژی کسب و کار مشخص این استراتژی با تحولات محیطی دیگر اعتباری نداشته و باید استراتژی نوینی را دنبال نمود تحت این شرایط IT سازمان باید بتواند استراتژی متغیر کسب و کار را پشتیبانی کند.
لازمه چنین کاری کسب قابلیت انعطاف پذیری در IT سازمان است. این انعطاف پذیری با اتخاذ رویکرد چابکی در عرصه فرآیندهای فناوری اطلاعات و ماجولاریتی و مقیاس پذیری در عرصه زیرساخت قابل تحقق است.
پاسخ سوال اول در شکل زیر تشریح شده است.

محمدزارعی

هم بنیانگذار شرکت توسعه فناوری دیجیتال رایبد