تحول دیجیتال چیست و دارای چه ابعادی است؟
در سالهای اخیر بحث تحول دیجیتال بسیار فراگیر شده و سازمانهای زیادی به دنبال اجرای پروژه هایی در این زمینه بوده اند.
در این نوشتار به 3 ویژگی تحول دیجیتال و 7 ویژگی سازمان دیجیتال اشاره می شود:

1_تحول دیجیتال از جنس تحول کسب و کار یا به عبارت جامع تر از جنس تحول سازمان است و تمرکز آن بر تکنولوژی نیست بلکه بر سازمان مدل کسب و کار مشتریان نیروی انسانی ، فرهنگ تمرکز
دارد.
2_تحول دیجیتال یک پروژه با زمان شروع و پایان مشخص نیست بلکه یک مسیر پیوسته و ادامه دار است. محیط مدام در حال تغییر است و سازمانها باید خود را با این محیط پویا وفق دهند یا حتی
بر آن تاثیر بگذارند (در مورد سازمانهای بزرگ).

3 _تحول دیجیتال در مورد یک سازمان مستقر وموجود است نه در مورد شرکت های تازه تاسیس واستارتاپی.
4 _سازمان دیجیتال دو قابلیت را با هم دارد (Ambidextrous). هم به فکر مدیریت بهینه کسب و کارهای موجود است و هم در حال توسعه کسب و کارهای جدید و بهینه سازی سبد کسب و کار است.

5 _سازمان دیجیتال دارای استراتژی مناسب برای بهره گیری از تکنولوژیهای دیجیتال از قبیل Al. IOT, Mobile, Cloud Computing, Big Data است.

6_ سازمان دیجیتال برای هر مقطع از دوره عمر خود و برای هر کسب وکار متناسب با وضعیت کسب و کار از سبک استراتژی مناسب بهره می گیرد بطور مثال برای مدیریت کسب و کارهای جدید از سبک
استراتژی Adaptive و برای کسب و کارهای دچار مشکل و در حالت بحران از سبک Renewal و ...استفاده میکند.
7_سازمان دیجیتال دارای فرهنگ مناسب با پارادایم دیجیتال است چابک است. و چرخه آزمایش، خطا، یادگیری و اصلاح در آن نهادینه شده است و مدل های جدید کسب و کار و محصولات نوین رادر قالب این چرخه مدیریت میکند.
8_
 سازمان دیجیتال در مقایسه با سازمانهای سنتی تخت تر (Flat) است سلسله مراتب سازمانی کمتر و کار تیمی و همکاری بین واحدی بیشتر است.
9 _سازمان دیجیتال تلاش میکند تجربه مشتری بهتری خلق کند و لذا به دنبال پاسخ با نیازهای و خواسته های متنوع مشتریان است ولی آگاه است نه می تواند و نه توجیح اقتصادی دارد همه فعالت های لازم را در این راستا خود انجام دهد. بنابراین به دنبال شکل گیری اکوسیستمی از بازیگران مختلف شامل تامین کنندگان شرکاء، ارائه کنندگان خدمات و محصولات مکمل و حتی رقبا هستند.
10_سازمان دیجیتال داده محور (Data_Driven) است و لذا بر اساس تصميمات خلق الساعه بدون مبنای مدیران تصمیم نمی گیرد بلکه هر تصمیمی متکی بر شواهد و تحلیلهای داده محور و است.